HOMEOPATIE & MEDICÍNA...

UPOZORNĚNÍ - uvedené medicínské pojmy a homeopatické rubriky by neměly být jakousi zkratkou k (v)  homeopatické léčbě, nýbrž by měly vést k zamyšlení a k popřípadnému využití v komplexnosti homeopatické léčby

ERGOTISMUS

– chronická otrava námel.alkaloidy obsažených v potravinách ; duševní symptomy s poruchami prokrvení (Ruce , prsty,černání –sol-n.sul-ac.tarent.vip.), dříve užívaný název ohen sv.antonína

TOXICITA, NÁMEL, zneužití: chin. lach. nux-v. sec. sol-n.

 

ASPERGILLUS

- rodvláknitých hub,vyvolávají Aspergilozu, , tvoří hyfy,mohou produkovat toxiny /př.aflatoxin), osidlují dýchací cesty or způsobují alergická onemocnění –astma…… .Aspergiloza- postihuje bronchy ,HCD, paranazální dutiny, v závažnější formě i nitrolební prostor, močový trakt aj…u invazivních forem i možnost prorustání do cév s trombozami a nekrozami…rizikové skupiny –lidé nesníženou imunitou (imunosupresiva) + riziko nozokomiální nákazy (pobyt v nemocnici)

 

 PSITAKOZA

–tzv.papouščí nemoc, způsobená chlamydiemií (mikroorganismus schopný množit se jen  v bunce- obligátní intracelulární parazit, není schopna produkovat vlastní energii, do bb se dostávají v podobě infekčních elementárních tělísek endocytozou, mění se na retikulární telíska ta nejsou infekční , ale produkují dále elementární tělíska, která po zániku bunky mohou infikovat bunky další)..možnost nákazy i u člověka..sympt. chřipkové příznaky, postižení plic i jiné orgány.

CHOROBY, CHLAMYDIÁLNÍ infekce: med. sulph. thuj.

ENDOKARDITIDA

- zánět endokardu (vnitřní vrstva srdce,srdeční nitroblána , vystélá ho a je v kontaktu s krví) a chlopní (prolaps mitrální chlopně, na umělých chlopních, a u toxikomanů)…původ infekční (bakteriální či mitotická) nebo revmatický (často jako první revmatický)..sympt…šelesty, příznaky embolizace, ,příznaky komplikací (Lohleinova nefritida- zánět ledvin vznikajíc v souvislosti s endokarditidou,má embolický nehnisavý charakter,postiženy jsou glomeruly, častá je hematurie)  ,  hemodynamické poruchy)

SRDCE, ENDOKARDITIDA: abrot. acet-ac. ACON ARS ars-i.AUR. aur-m. bism. bry. cact. calc. cocc. coc-c. colch.crat. dig. íerr. iod. kali-ar. kali-c kali-i. KALM. lach.led. naja nat-m. ox-nc.phos. phyt. plat. plb. sep. SPIG.spong. tarent. verat-v.

                                                 , revmatická: acon. adon. ars. AUR. aur-m. aven.bell. bry cact. colch. dig hyos. kali-c. kali-n.KALM. LACH. phos. plat. rhus-t. spig. spong.sumb. verat.

 

NEUROFIBROMATOZA- RECKLINGHAUSENOVA  NEMOC –

                                               1. autozomálně dominantně dědičné onemocnění (17.chromozom), s mnohočetnými nádorky na kůži a v nervovém systému ; na kůži četné drobné vazivové nádory (fibrom) a skvrny typicky barvy bílé kávy; v různých místech se objevují nádory z nervových obalů( neurinomy , neurofibromy); při výraznějším výskytu vznikají potíže- poruchy hybnosti , zraku ,sluchu aj.), postiženy jsou rovněž kosti,srov. Fakomatoza (onemocnění s postižením zejména kůže a nervového systému i jiných orgánů , jehož podstatou jsou dědičné poruchy vývoje zárodečných tkání- ektodermu zejména neuroektodermu- s tvorbou četných kožních névů ( névus – místní vývojová anomálie kůže,naevus, ; névy vznikají z krevních cév – vrozené,ohen nebo získané, pavoučkovéa nebo vznikají z pigmentových bunek – melanocytů, obsahující melanin, jako např.mateřská znaménka apodobné utvary vznikající během života)  a změnami nerv. Systému)

                                                2.forma kostního postižení při hyperparathyreoze, viz osteodystrofie

MATEŘSKÁ ZNAMÉNKA, nevi: ACET-AC. arn. ars.calc. calc-f. carb-an. carb-v. CARC. eund. FL-AC. lach.fyc. med. nux-v. PHOS. plat. rad. sep. sol sulph. THUJ.ust. vac.

                                             ,hladká: con. phos. sep. sulph.

                                             ,pavoukovitá: carb-v. lach. plat. sep. thuj.

                                                                 ,rudá: med.

 

GRANULOM

– (granulocyt – druh bílé krvinky,3 tyopy eozinofilní ,bazofilní ,neutrofilní, fce při  infekci  a zánětu další, obsahují granule k zabíjenín  bakterií), granulom je nakupení granulační tkáně (tkán tvořená z Nových  z cév a vaziva , která přerůstá přes poškozená místa a vede k jejich hojení), tvořen někdy s velkými mnohojadernými bb (makrifágy, Langerhansovy bb, bb střádající různý materiál, Langhansovými bb); vzniká při chronickém zánětu vyvoaným cizím tělesem , bakteriemi aj., a je typický pro TBC, syfilis, Crohnovu nemoc, lepra, sarkoidoza, u některých je předpoklad nádoru, ,.nemoci s mnohočetným výskytem granulomů se nazývají GRANULOMATOZY (př.zubní váček – periapikální granulomatoza)

 

SARKOIDOZA

– multisystémové onemocnění nejasného původu(jako možné..imunologické mechanismy  jako reakce na neznámý antigen,mikrobiální původci, ..)postihuje zvláště – plíce, nitrohrudní mízní uzliny, oko (glaukom), kůže , játra , cns, srdce aj.; histopatologicky jde o granulomatozní onemocnění ; příznaky závisí na postiženém orgánu; pi subakutnímprůběhu – symptomy horečka , bolesti kloubů, kožní (erythema nodosum –výskyt červenofialových bolestivých uzlů, zejména na kůži berců, s horečkou, bolestí kloubů aj.; příčina více onemocnění infekční či zánětlivé, srov. Lofgrenův syndrom – spojení erythema nodosum se zvětšením mízních uzlin v mezihrudí s celkovými příznaky, jde o jednu z forem sarkoidozy)

                        - u chronické formy sarkodid., nasává postupné plicní postižení až po fibrozu  s dušností a omezením plicních fcí, bývá bilaterální hilová (hilus – místo , kde do orgánu vstupují cévy; lat hilum –nepatrná věc ; hilové uzliny – lymfatické uzliny v oblasti plicního hilu) lymfadenopatie  (  lymfadenopatie – zvětšení  lymf. Uzlin; příčiny nádory a jejich metastázy, záněty, krevní onemocnění), kožní forma – erythema nodosum, lipoidní či psoriaziformní, výskyt nodulů, lupus pernio, hnědé papuly, plaky aj.; další sympt. chron. formy – mohou být parézy hlavových nervů, diabetes insipidus, narušení kalciového matbolismu (hyperkalcemie, hyperkalceurie) jako důsledek aktivace vit.D v makrofázích

 

HODGKINOVA NEMOC

- (maligní lymfogranulom, Hodgkinův lymfom),maligní onemocnění lymfatických uzlin, častejší u mužů, má dva vrcholy – mládí a období po 50.roce; sympt. – nebolestivé zduření lymf .uzlin (krk , hrud´, břišní dutina), teploty, pocení , snížení odolnosti. ; píčina neznámá; histologicky se dělí na 4 typy; hodnocení klinického stadia vychází zpočtu postižených lymfatických oblastí či etralymfatických orgánů,sleziny,z distribuce postižení na jedné či obou stranách bránice a z event. přítomnosti celkových příznaků. 

HODGKINSOVA choroba, (viz Rakovina): acon. acon-1.ars. ars-i. bar-i. buni-o. calc-f. carc. cist. con. eund.ferr-pic. iod. kali-m. nat-m. phos. PHYT. ph-ac. saroth.SCROPH-N. syph. thuj. tub.

LYMFOM, NEHODGINSKÝ

– skupina nádorových lymfoproliferativních (proliferace – bujení , novotvoření ,růst) onemocnění; etiopatogeneticky (etiopatogeneza – popis vzniku nemoci zahrnující jak její příčinu, tak procesy,které její vznik a rozvoj provázejí) se uplatnují imunodeficience, viry, chromozomální aberace vedoucí k abnormální expresi některých onkogenů; kromě mízních uzlin bývá postižena i lymfatická tkáň mimo uzliny (maltom – maligní lymfom ,vznikající primárně ve slizniční lymfatické tkáni; nejčastěji bývá postižen žaludek, štítná žláza, slinné žlázy ; možná příčina chronická imunitní stimulace); může vycházet z T nebo častěji B bb a maligní buňkou může být lymfocyt v různém stadiu vývoje.

 (Použité zdroje Velký lékařský slovník, Doc.MUDr. Vokurka,CsC, MUDr.J.Hugo a kolektiv, 7.Vydání, JESSENIUS ,MAXDORF ; HOMEOPATICKÉ SYNTETICKÉ REPERTORIUM Dr. R.Murphy, Nakladatelství Alternativa)