homeopatie & radioaktivita - neptunium muriaticum

homeopatický lék  obsahující radiokativní prvek Neptunium a muriatickou složku (rozpuštěné plutonium v kyselině chlorovodíkové)

A Supplement to Clarke's Dictionary of Practical Materia Medica by Peter David Fraser

http://www.hominf.org/remedy/neptun.htm

přeložil :Libor Stránský

Neptunium muriaticum

Neptunium chloride .NpCl (Neptunium: A.N. 93 A.W. 237.0482 Uranium Series Actinide) (Chlorine: A.N. 17 A.W. 35.453 Silicon series Stage 17)

Neptunium je syntetický radioaktivní prvek, nicméně se i nachází ve stopovém množství v uranových rudách.

Ředění a zatřesení (potencování) rozpuštěného Neptunia v kyselině chlorovodíkové (HCl).

Klinicky

Akne. Senná rýma. Zánět sedacího nervu. Ječné zrno. Strnutí šíje.

Charakteristika

Existence transuranických prvků začala být předpokládána  počátkem roku 1930 Juliotem a Curie. Roku 1934  Fermi a Setre věřili, že vytvořili takový prvek, ale bylo objeveno, že vlastně způsobili štěpení Uranu 235. Neptunium bylo připraveno (syntetizováno) v roce 1940 Abelsonem a McMillanem na univerzitě v Berkeley v Kalifornii.

Neptunium je umělý ,radioaktivní kov, stříbrné barvy, který pomalu oxiduje. Nereaguje s kyselinou dusičnou, je rozpustný v kyselině sírové a za studena v kyselině chlorovodíkové, za vzniku chloridu neptunia, jenž byl i substancí použitou k vytvoření remedia. Existují jeho různé izotopy, ale nejběžnějším a nejstabilnějším a užitým v proovingu bylo Np237, jenž má poločas rozpadu 2.14 milionů let. (Ten byl poprvé připraven v roce 1942 ostřelováním uranu neutrony - wikipedia.org) To je devadesátkrát delší, než poločas rozpadu Plutonia 239, ačkoli radiace odpovídá pouze devadesátině síly radiace z Pu239. Neptunium je neobvyklé tím, že se rozkládá-rozpadá  do Bismutu (viz Neptuniová rozpadová řada - http://cs.wikipedia.org/wiki/Neptuniov%C3%A1_rozpadov%C3%A1_%C5%99ada wiki ) zatímco většina jiných těžkých prvků (jsou známy 4 rozpadové řady- Thoriová,Uranová, Aktinouranová, Neptuniová (umělá)-pozn.překl.) pokračuje v rozpadu dál . (do Olova-pozn.překlad.)

(Chemie tohoto prvku je v mnoha ohledech odlišná od nejbližších aktinoidů - uranu a plutonia. Jeho vlastnosti jsou bližší spíše vlastnostem uranu než plutonia, zvláště pokud se jedná o chování ve vodném roztoku- wikipedia.org)

Prooving léku provedl Didier Lustig a Jaques Rey,v roce 1998  a  1999. Účastnilo se jej 15 prooverů, kteří si vzali lék v potenci 7C, 12C a 30C,  navíc bylo přítomno 5 prooverů, kteří si vzali placebo. Ačkoli symptomy u lidí , kteří užili placebo byly konzistentní se symptomy lidí, kteří užili remedy, jejich zaznamenané symptomy nebyly zahrnuty do publikovovaného  proovingu.

Na rozdíl od Plutonia, Neptunium nebylo předmětem toxikologických studií u člověka. Nicméně je známo , že Neptunium má specifickou afinitu k játrům, ledvinám, kostře a nadledvinám.

Neptunium leží v periodické tabulce mezi Uraniem a Plutoniem a tyto tři elementy – prvky představují  zajímavé rozlišení mezi jednotlivými Sférami – Oblastmi –Královstvími, s nimi asociovanými. Neptunium je pojmenováno podle římského boha moře a bylo jako homeopatický lék zkoušeno ve formě  chloridu a nepochybně má  mnoho symptomů , které jej připojují do Království Moře – Oceánu. Plutonium , které bylo zkoušeno ve formě nitrátu (dusičnanu) je pojmenováno podle boha Podsvětí - Pekla a bezpochyby má symptomy Podsvětní říše.  Uranium nemá přesný mentální obraz a je klinicky užíváno v léčbě diabetes, krom toho má indikace, díky kterým může být vnímáno  jako remedy   Království Země.

Positronium by mohlo být vhodně korespondujícím remediem pro Království Nebes, kteréžto svojí esencí ,zdá se leží někde na cestě mezi Plutoniem a Hydrogeniem.Tato remedia bezpochyby mají značné množství podobností, ale mohou být nejvíce zřetelně rozlišeny v otázkách týkajících se jejich příslušnosti ku Královstvím-Sférám-Oblastem. Nejdůležitější diferenciace je pravděpodobně mezi Plutoniem a Neptuniem.Je mezi nimi mnoho podobných symptomů s tíhou – tísní a únavou – apatií – malátností – mdlobou, která je skličuje- rozteskňuje - zatěžuje. U Plutonia je pocit´ována tíha-tíseň  a pocit rozbíjení-lámání-drcení-prasknutí,  znamenající temnotu krajiny Podsvětí – Pekla a odlomení ze sféry Světa a života, který jej representuje. Plutonium sní o rozbitém skle, Neptunium o padání-klesání-rozpadání se a hroutících se budovách. Pocity u Neptunia jsou zejména těsnot-napjatost a omezení, tak jako všechny léky moře se cítí  omezovaný, obzvláště minulostí.Tato těsnost-napjatost je pocit´ována ve všech  oblastech, ale nejzřetelněji je vidět –cítit  v hrudníku, kde je vnímána bolest a  omezení žebry a pocity komprese-stlačení, což je popisováno jako pocit namačkání-lisování v korzetu. Krk-šíje je další oblastí, kde je vnímáno napětí a omezení pohybu. U Plutonia je energie maskulinní a stará, u Positronia je feminní a stará, ale u Neptunia je feminní a mladá.  V proovingu bylo zaznamenáno mnoho snů, obsahujících mladé dívky a ženskou část příbuzenstva : sestry, dcery a neteře. Obě remedia mají myšlenky o dvojicích a dvojčatech, což je potvrzeno i ve snech. U Neptunia princip zdvojení  není zvláště pomocný  osobě, jež uvízla v dvojitosti a to má za následek její zmatení , zatímco u Plutonia nabývá dvojitost významu opakování a v opakování něčeho může osoba využít své znalosti získané poprvé a nyní nápomocné v repetici.

Bylo zaznamenáno mnoho snů o vodě a o zatopení-záplavě-pročištění a symptomy se často objevovaly ve vlnách , jako například vlny únavy- vyčerpanosti.

Je zde mnoho symptomů ,které jsou společné pro léky moře a mohou být spojené zejména s muriatickou složkou. Afty v ústech jsou z nich nejvíce zjevné.

Pokud je Neptunium v kladném-pozitivním stavu, je zde vědomí-pocit  pohybu-rytmu a plynutí-toku-přílivu-splývání, a vše se pohybuje bez omezení. Je zde pocit sebedůvěry a síly nesoucí člověka navzdory všem  úzkostem a obtížím.Tento pocit plynutí se může nacházet na fyzické rovině stejně jako na emocionální. Jeden proover, který dělal akrobacii si byl jistý sám sebou a doslova jakoby „létal“.

Pokud je Neptunium ve stavu nemoci je zde pocit zablokování-ucpání, obstrukce-zmaru-zadržení a omezení-restrikce-zúžení. Vše ,co způsobuje zhoršení a nebo umožňuje zlepšení je také tím ,co zamezuje nebo umožňuje toto plynutí. Tedy odporování-nesouhlas-spor a hluk-rušení způsobují zhoršení, zatímco je zde potřeba pořádku-posloupnosti-pravidel a  pocit úlevy pořádkem a tichem-klidem.

Bolesti Neptunia bývají píchavé prošívající a ostré řezavé. Jsou jakoby probodávající z venku dovnitř-do nitra-do duše.

Rozumově je zde hodně zmatení s tendencí se opožd´ovat na schůzky nebo na ně zcela zapomínat. Je zde partikulární symptom obrácení-přeřazení pořadí věcí bud´v řeči nebo v umístění objektů.

Funkce smyslů jsou omezené , zablokovanost v uších a nose a v pocit závoje-clony před očima.

V proovingu nebyly zaznamenány žádné močové symptomy v porovnání s Uraniem, u kterého jsou velmi silné. Nicméně je zde silná afinita k trávicímu systému s pálením žáhy, mnoho větrů a nadýmání. Je zde touha po moučných jídlech a chlebu, ale také zhoršení jimi vyvolávané. Je zde zvláště touha po čokoládě, ale také pocit, jakoby snědl příliš tučné jídlo.

Hlavními symptomy u končetin bylo stahování-svírání a znecitlivění-otupělost-prokřehlost-strnulost, jež se objevily u symptomů rukou, dolních končetin a v nohou od kotníků dolů, zvláště v ploskách nohou chodidel.

Je zde značná otupělost-strnulost-apatie-lhostejnost a únava-vyčerpanost, někdy přicházející ve vlnách a  nespavost s tendencí náhle usínat.

Podivné-zvláštní-neobvyklé pocity-vnímání-vjemy

Jako kdyby tělo dovolilo průchod volnému proudu  elementů-prvků aniž by mu mentálně nebo fyzicky bránilo.

Bolest jako od hřebíku ve spáncích.

Bolesti hlavy jakoby z upnutí hlavy ve svěráku….bolesti hlavy jako z neřestí-zlozvyků.

Vnímání větru v očích.

Jakoby před očima byl závoj-opona-clona.

Jakoby se uvnitř ucha vyfoukla vzduchová bublina-bublání -šumění nebo balón.

Pocity vody v uchu.

Jakoby hořčice stoupala nosem.

Pocity , jakoby spodní ret byl viditelně vystrčen.

Pocity , jako by snědl příliš tučné jídlo.

Pocit, že sexualita leží ladem-nečinná je.

Pocit prachu v hrtanu-jícnu-hrdle.

Pocit, jakoby spodní část těla nebyla spojená s hlavou. (téma sexu)

Jakoby žebra byla lisována.

Stlačený hrudník jakoby namačkaný v korzetu.

Pocit, jakoby cítila vnitřní stěny-zdi-hradby jejího těla.

Pocit, jakoby svaly již nepodpíraly-nenesly-neobsluhovaly záda.

As if he had been received blows from a bread paddle all along the spine.

Pocit, že by mohla dostat křeč, pokud by pohnula svými palci na nohou.

Modality

< hluk (bolest hlavy)

< vítr (oči)

< po jídle (nausea)

> svlékání se (horko)

> narovnání se (záda)

Srovnání

Radioaktivní prvky. Uranium, Plutonim a Radium. Positroinium.

Muriatica a léky moře. Nat-m. Sep.

Spavost – ospalost, Op.

Plynatos – meteorizmus, Lyc.

Symptomy

Mysl

Dobrá nálada a odhodlání, navzdory obtížím – starostem, úzkostem nebo vyčerpání. Jistota – odvaha – sebedůvěra a klid v práci – v činnostech- aktivitách. Vše přichází – děje se nenuceně – klidně  a pocit  plynutí – přílivu – tekutost. Jako kdyby tělo bylo volným proudem prvků bez mentálních  nebo fyzických zablokování. Pocit, že jí nic nemůže ovlivnit – se jí dotknout- zapůsobit. Není znepokojena tím , co by si její manžel mohl myslet. Hovorný- užvaněný a veselý- rozesmátý. Sklony ke zpěvu.

Chyby – vady v řeči a při aktivitách – činnostech. Zejména při mluvení  kladení slov  v obráceném pořadí. Zmatení v čase. Trvale chodí pozdě nebo zapomíná na schůzky.

Hněv-zlost. Vznětlivost – popudlivost- podrážděnost  při nejmenším odporování. Nestrpí cokoli. Potřebuje klást – vyjádřit – předkládat  věci po pořádku. Touží po tichu a klidu.

Smutek –žal- sklíčenost  bez specifické příčiny.  Mrzutá- smutná nálada - melancholie. Smutek- spleen, navečer. Apatie a odpor –nenávist ke všemu .

Odmítá kontakt –dotyk-stýkání se. Nechce mluvit nebo psát o svých symptomech.

Hlava

 Závrat´ s nauzeou, vyčerpanost a nesnášenlivost chladu. Bolesti hlavy, ostré-píchavé a bodající. Ostré a náhlé bolesti. Bodavé bolesti ve spáncích , ostré jako od hřebíku, pohybující se z venku dovnitř. Pocity napětí ve spáncích a kolem očí.  Tíha- tíseň na temeni a ztuhlost –strnulost krku- šíje- hrdla. Pocity tlaku- napětí v hlavě. Bodavé bolesti , které jsou citlivé na dotek , z očí do spánků. Bolest hlavy , jakoby hlava byla ve svěráku, zvuky-hluk způsobuje pocity , jakoby hlava byla ve svěráku více upínána. Neustálá bolest hlavy během menses.

Lámavost vlasů.

Oči

Bolestivé píchání očí s touhou si je mnout. Svědění očí. Svědění očí během únavy. Probodávající bolest v oku, z vnějšku dovnitř. Pocit vzduchu – větru v očích, < vítr. Ječné zrno na levém spodním víčku. Oči zavřené slepené při vstávání. Sklesnutí (ptosis)  pravého očního víčka. Vidění jakoby zastřené- závojové. Bílá mlha- závoj před očima.

Uši

Ostrá bolest v levém uchu. Ucho zablokované- ucpané, se ztrátou sluchu-hluchota. V uchu pocity vody.  Chvění-otřesy- rezonance a syčení-pískot, jakoby se uvnitř v uchu vyfoukla –splaskla  vzduchová bublina nebo balón. Mokvání v pravém uchu.

Nos

Senná rýma s ucpaným nosem a kýchání. Citlivost- dráždivost s touhou si mnout –otírat nos.            

Pálení-palčivost  v nose, jakoby se do nosu dostala hořčice.

Obličej

Akne. Pupínky- krupička-husí kůže ve tváři.

Zuby

Bolest v premolárech (třenový zub)

Ústa

Afty zevnitř, spodní ret. Pocit ,jakoby byl spodní ret viditelně vystrčen. Erupce na patru. Erupce na okraji jazyka. Palčivost- brnění na patra. Suchost úst s touhou pít. Otisky zubů na špičce jazyka.

Hrdlo

Pocit chvění s nesnášenlivostí chladu a citlivost k doteku.

Chut´k jídlu

Touha po čokoládě. Touha po salátu a čerstvém ovoci, po zmrzlině. Zvýšená touha po škrobu  (jídlech) ačkoli je obtížné je strávit. Žíznivý a potřeba pít vodu.

Žaludek

Bodavá bolest v žaludku. Nausea. Nausea < po jídle., cestování. Nausea s hladem a s únavou. Říhání. Pálení žáhy a ostré –píchavé bolesti v žaludku. Kyselé stoupání a hořkost v hrdle . stažení-kontrakce- zmenšení žaludku. Pocit , jakoby snědl příliš bohaté (tučné) jídlo.

 Břicho

Plynatost a škroukání v břiše.  Bubření v břiše po jídle. Žbluňkání. Pálivá bolest v břiše. Bolest a teplo v břiše s velkou žíznivostí. Tíha –těžkost a pálení v oblasti pasu- boku. Ostrá píchavá bolest kolem pupku. Pocit píchání v játrech. Píchání v boku. Bodání v tříselné oblasti-krajině stydké při chůzi. Teplo ve spodní části břicha. Nausea a střevní keče, >jídlo.

Stolice a řitní otvor

Flatus. Zácpa. Nekompletní stolice.

Ženské pohlavní orgány

Bolest v podbřišku po koitu. Bolest v ovariích. Bolest na obou stranách dělohy při ohýbání- sklánění. Nedostatečná menstruace. Vaginální (poševní) suchost během koitu.absence sexuální touhy. Pocit,že sexualita je dormantní (nevyužitá)

Dýchací orgány

Suchý kašel. Pocit prachu v hrdle > kašlání.

Hrudník

Bolest svalů pod žebry. Přetrvávající mezižeberní bolestivost  se záchvaty, ostrá –píchavá mezižeberní neuralgie a velká vyčerpanost. Bodavá a propichující bolesti v oblasti žeber. Tlak a napětí kolem a pod žebry, s vnitřním horkem. Jakoby žebra byla lisována. Hrudník stlačený, jakoby lisován v korzetu. Pocit, jakoby cítila vnitřní stěny svého těla.

Srdce

 Srdeční erotizmus.

Krk  a záda

Pocit, jakoby již svaly nedržely- nenesly záda. Bolestivost v zádech, jakoby jako od úderu podél páteře. Bolest v zádech (dorsální oblasti). Dorsální bolest, > narovnání. Dorzální bolest, když si tiskne –mačká společně palec s ukazováčkem. Píchavá bolest pod lopatkou pokud, < usedá, > vstává. Těsnost a napětí v zátylku-šíji. Napjatost v oblasti krku ,obtíže při pohybu.

Končetiny

Křeče. Znecitlivění –otupělost- zkřehlost.

Horní končetiny

Křeče a znecitlivění rukou.  Svědění a bolest zápěstí.

Dolní končetiny

Bolesti, pulzace a křeče v hýždích –řiti. Ischias (zánět sedacího nervu). Praskání kolenou a nedobrovolný pohyb levé čéšky. Bolestivé stahování v noze, v lýtku a v chodidle. Násilné –prudké kontrakce lýtka. Křeče v plosce nohy a pod patou. Znecitlivění –otupělost v chodidlech a prstech na noze. Pocit, že pokud pohne prsty na nohou ,tak dostane křeč.

Generálie

 Ostré-prudké, probodávající a ostré píchavé bolesti. Bodavé bolesti jdoucí z vnějšku dovnitř. Pocity tlaku a zejména těsnosti-napjatosti. Vyčerpanost –únava.

Pokožka

Svědění. Pupínky a akné.

Spánek

Vlny vyčerpání-únavy. Náhlé usínání. Touha usnout, odpoledne. Probouzení ve 4 h ráno. Obtíže znovu usnout.

Sny

Ztráta dětí. Ženské příbuzenstvo a mladé dívky. Těhotenství , narození dívek. Sledování. Voda, povodně. Snil – strávil jsem noc znovu ve vodě. Močení. Vegetace a zelená barva. Horolezení, stoupání , klesání a padání. Padající budovy. Rozpadání věcí. Nestabilita . dvojčata a věci ve dvojicích. Erotické sny o trojicích (prover a dva další).

Horečka

Náhlá horkost bez zpocení a zčervenání, ale s vnitřním  vzrušením, >svléknutí šatů.

Autority

Lustig, Didier, The Homeopatic Proving of Neptunium Muriaticum, Paris, 2003