Etický kodex homeopata

1. Hlavní zásady

Mají podpořit čestnost a zodpovědnost homeopatické praxe. Berou ohled na potřeby pacientů, pověst a vývoj homeopatie a odborné znalosti registrovaných homeopatů. Tvoří také základ pro diskuse při zvažování veškerých stížností proti registrovaným homeopatům.

1.1 Mezi členy ČKKH může být přijat pouze ten klasický homepat, který splňuje kritéria uvedená v dodatku A.

1.2 Nejvyšším a jediným posláním homeopata je pomáhat lidem k jejich vlastnímu uzdravení.

1.3 Homeopat se má dát vést etickými zásadami ve všech záležitostech týkajících se profesionální praxe a praxi provádět poctivě a důstojně.

1.4 Při práci a pomoci klientovi je třeba sledovat nejvyšší nároky.

1.5 Homeopat uznává, že klient je za své vlastní zdraví zodpovědný sám. Homeopat by měl podporovat klientovo rozhodnutí přebírat zvýšenou zodpovědnost za vlastní zdraví a jeho poznávání.

1.6 Homeopat může používat i jiné metody než homeopatii, pokud je v průběhu porady považuje za vhodné a pokud má k jejich provádění potřebnou kvalifikaci (na tyto ostatní metody se nevztahuje pojištění ČKKH). Klientovi má objasnit povahu nabízené pomoci a prokázat svou kvalifikaci pro používání těchto metod.

1.7 Homeopaté jsou zodpovědni za svůj osobní a odborný vývoj za pomoci odborných porad, spolupráce s kolegy a získávání odborných znalostí o vývoji teorie a praxe dalším vzděláváním.

1.8 Homeopaté si mají uvědomovat nutnost konzultovat s kolegy či odkázat klienta na vhodného kvalifikovaného a zkušeného kolegu v případě, že tak uznají za vhodné.

1.9 Je důležité, aby si homeopaté vzájemně pomáhali a podporovali se při studiu i v praxi.

1.10 Homeopaté nebudou hanět či znevažovat své kolegy, homeopaty jiných směrů či škol, ani alopatické lékaře na veřejnosti, u klientů či studentů.

1.11 Homeopaté mají metodicky, čestně a bez překrucování sdělovat výsledky výzkumů a klinických zkušeností. Všechny spekulativní teorie je třeba za takové prohlásit a jasně je oddělovat.
 
Je důležité chápat důvody každé z těchto hlavních zásad pro použití v každodenní praxi. Tento kodex nemůže vyřešit všechny etické a s praxí spojené problémy. Jeho cílem je poskytnout rámec pro vedení etické praxe jako nedílné součásti role klasického homeopata a podporovavat optimální úroveň praxe. Různé situace, které mohou nastat v homeopatické praxi a které neřeší tento etický kodex, bude vždy posuzovat výbor ČKKH idividuálně.

2. Povinnosti

Existují jisté záležitosti, o nichž musí ČKKH své členy z legálních a profesionálních důvodů informovat. Jsou-li tyto požadavky přehlíženy, můžete se dostat do problémů s občanským právem či odbornými organizacemi.

Je třeba se podřídit těmto požadavkům:

2.1 Řídit se právem země, kde provádíte praxi.

2.2 Souhlasit s přijetím a dodržováním Etického kodexu pro praxi a předat ČKKH podepsané prohlášení o svém souhlasu.

2.3 Okamžitě oznámit vedení ČKKH jakékoliv policejní či státní (včetně místních státních orgánů) vyšetřování ve vaší praxi.

2.4 Zajistit a udržovat plné odborné pojištění v souladu s rozhodnutím ČKKH.

2.5 Okamžitě seznámit ČKKH s okolnostmi, které vedly k pojistné události.

2.6 Titul "doktor" se nebude nepravdivě používat, pokud k tomu nemáte oprávnění.

2.7 Pomocníci se nebudou nazývat "sestry", pokud nemají kvalifikaci uznávanou státními orgány pro pečovatelky, porodní asistentky či zdavotní sestry.

2.8 Vyšetření dítěte a mladistvého pod 18 let se provádí pouze za doprovodu jeho rodiče či průvodce, nebo jiného odpovědného zástupce a to jak se souhlasem dítěte nebo mladistvého, tak dospělého. Prohlídka dospělého nad 18 let se provádí s jeho souhlasem. Prohlídka má být maximálně citlivá, jemná a diplomatická tak, aby se neponížila důstojnost klienta.

2.9 Nelze v žádném případě homeopaticky ovlivňovat člověka bez jeho vědomí a souhlasu ve smyslu dále uvedených zásad.

2.10 O klientovi, který se dostal do vaší péče prostřednictvím profesního vztahu, se nemají podávat žádné informace s výjimkou:
a) když si tyto informace vyžádá soud
b) když klient souhlasí s povahou a rozsahem sdělení.
 
 V případě nutnosti či nebezpečí, kdy by podle názoru homeopata tato informace mohla pomoci v zabránění možnému poškození klienta či jiné osoby, je vhodné podporovat klienta, aby tak učinil sám, nebo klienta doporučit do specializované poradny, zabývající se danou problematikou. Homeopat tyto informace sám zveřejnit nesmí.

2.11 Nebudete psát ani podepisovat potvrzení či zprávy, o nichž víte že jsou nepravdivé či zavádějící, ani nevydáte doklady třetí osobě bez souhlasu klienta, jehož se to týká.

2.12 Nebudete podávat látku za účelem provádění homeopatického zkoušení léku, pokud se osoba, jíž bude podána, dobrovolně nepřihlásí a nesouhlasí s povahou procesu zkoušení a nepodepíše o tom prohlášení.

2.13 Být pokud možno svému klientovi k dispozici, např. mimo pracovní dobu, telefonicky.

 

Citace a dále viz. stránky České komory klasické homeopatie:

http://www.homeopathy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=12...